1262 Wiking Boon Guide, 1952 - 1955 Metallic bleu,